İHALE İLANI
 
MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİK BAŞKANLIĞI
 
Bingöl Merkez Atatürk Anadolu Lisesi KGYS Entegrasyonu Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre açık ihale usulü ile gerektiğinde pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No :
 
1. İdarenin
 
a ) Adresi
MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİBAŞKANLIĞI /BİNGÖL
b ) Telefon ve Faks Numarası
0 426 2135566 – 0 426 2132693
c ) Elektronik Posta Adresi
 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
 
internet adresi (varsa )
 
2. İhale konusu yapım işinin
 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
KGYS Yapım İşi
b ) Yapılacağı Yer
Bingöl/ Merkez
c ) İşe Başlama Tarihi
Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç ) İşin Süresi
Çalışılmayan dönem dahil (15 Kasım-15 Nisan),Yer tesliminden itibaren 75(YetmişBeş) takvim günüdür.
3. İhalenin
 
a ) Yapılacağı Yer
BİNGÖL VALİLİĞİ, VALİLİK TOPLANTI SALONU
b ) Tarihi –Saati
19.10.2018 –11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
Dış Teklif Zarfı içinde:   ( zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati, idarenin adı, isteklinin adı ticaret unvanı yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeli olacaktır)
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,(Ticaret ve Sanayi Sicil Kayıt Belgesi)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belgeler.
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda;  ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
İç zarfın İçinde( zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati, idarenin adı, isteklinin adı ticaret unvanı
yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeli olacaktır)
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1.İşbdeneyimbbelgeleri:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin  iş deneyim belgesi,  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan E Elektronik ve İletişim İşleri IV grup işler benzer iş kabul edilecektir işlere denk sayılacaktır.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak Mühendislik bölümleri; Elektrik elektronik Mühendisliği.-elektrik mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhalebdokümanınınbgörülmesibvebsatınbalınması.
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı idari Büroya teslim edilebilecektir. İhale günü Doküman satılmayacaktır. Posta yolu ile gönderilen teklif zarfları kabul edilmeyecektir.
9. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden verecektir. İhale Komisyonu uygun görmesi halinde pazarlık usulüne göre teklif alacaktır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliylebAnahtar Teslim Götürü Bedel sözleşmebimzalanacaktır.  Bubihalede, işinbtamamıbiçinbteklifbverilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi nezdinde bulunan TR 82 0001 2009 6350 0016 0001 65 İBANnolu vadesiz hesaba yatırmak suretiyle verebileceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Birliğimiz İhaleyi Yapıp Yapmamakta serbesttir.
Diğer Hususlar:
1.Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanunu, Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürmen Birlikleri ihale Yönetmeliği kapsamında olup, 4734 - 4735 sayılı  K.İ.K. mevzuatına tabi değildir.
2.Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü Mad. dayanılan ihalelere Karşı Yapılacak idari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
3.Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
4.İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir. Bu ihalede yapılabilirlilik esas alınması komisyonca belirlenecektir.
5.İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalâsyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
6.Hak ediş iş bitiminde geçici kabul yapıldıktan sonra ve hak edişten, nakit olarak kesin kabulde ödenmek şartı ile %4 oranında kesin kabul eksiği kesilecektir. 
7.İşe ait ödenek hakedişlere istinaden ilgili kurumdan Merkez İlçe köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı hesabına geçtikten sonra ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
8.İlanda belirtilmeyen hususlar idari şartname yada sözleşmede belirtilmiştir. Herhangi bir hüküm olmayan ya da tereddüt hâsıl olan konularda Birlik Encümeninin alacağı karar doğrultusunda hareket edilecektir.
 
 
 
İdare Yetkilisi